Sản phẩm
khóa treo Abus.

Là sản phẩm được cung cấp bới Abus - CHLB Đức và được phân phối bởi 
Khóa Huy Hoàng.