Bản lề sàn cửa
Huy Hoàng

Bản lề sàn cửa Huy Hoàng sử dụng thích hợp cho tất cả các loại cửa gỗ mọi kích thước, đảm bảo cứng vững cao.